De Cito-toetsen in groep 6 voorbereiden

Tweemaal per jaar houden we in groep 6 de Cito-toetsen. Deze Cito-toetsen zijn belangrijk, omdat ze een reëel beeld geven van de ontwikkeling van uw kinderen. Wij gebruiken steeds de nieuwste versies van de Cito-toetsen M6 en E6, omdat we op die manier zeker weten dat we de ontwikkeling van onze leerlingen naadloos volgen.

De Cito-toetsen leveren veel vragen op bij ouders. We willen daar graag even bij stilstaan en wat ruis wegnemen.

De Cito-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, te weten:

In januari vindt de Cito M6 plaats

In mei vindt de Cito E6 plaats

(Afhankelijk van de klas, vakanties en andere activiteiten kan het zijn dat de leerkracht ervoor kiest de toetsen pas eind januari of mei te laten starten, waardoor ze gedeeltelijk ook in februari en juni worden afgenomen. Dat is niet erg en geeft geen vertekend beeld van de resultaten.)

Wij kiezen er op OBS Piramide voor om de Cito-toetsen voor rekenen, spelling niet-werkwoorden, spelling werkwoorden, woordenschat en begrijpend lezen af te nemen. Dit zijn de meest belangrijke toetsen, omdat ze ons een goed overzicht geven van de vakken die wij dagelijks geven. Maar ook tellen de scores hiervan mee voor het eindadvies naar de middelbare school (dat is het advies dat kinderen eind groep 7 krijgen en dat in groep 8 bevestigd wordt).

Wilt u oefenen voor de Cito-toets in groep 6? Overleg dit dan altijd met de leerkracht. Deze kan u helpen aan goed oefenmateriaal. Op internet is bijvoorbeeld dit oefenboek voor groep 6 te vinden, dat prima aansluit en goed te gebruiken is.

De Cito-toetsen voor rekenen duren drie kwartier, maar kunnen langer duren. Kinderen mogen hier kladpapier bij gebruiken.

De Cito-toetsen voor spelling bevatten dictees die klassikaal afgenomen kunnen worden. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften worden tijdens die dictees uit de klas gehaald. De intern begeleider of remedial teacher kan dan de dictees één op één afnemen.

De Cito-toetsen voor begrijpend lezen gaan in op de vaardigheden voor begrijpend lezen, welke wij aanleren in de lessen taal. Het gaat hier om lange en korte stukken tekst met allerlei vragen die in gaan op het tekstbegrip.

De Cito-toetsen voor woordenschat testen de woordenkennis van kinderen op het niveau van groep 6.

Cito-toetsen die in groep 6 worden afgenomen.

De leerkrachten kijken de Cito-toetsen M6 en E6 zelf na. Dat doen zij op school. De uitslag wordt eerst door de leerkracht geanalyseerd. De leerkracht stelt zichzelf daarbij de volgende vragen:

  • Welke leerlingen zijn omhoog gegaan in hun vaardigheid?
  • Welke leerlingen zijn gezakt in hun vaardigheid?
  • Welke vakken zijn op klassikaal niveau goed gemaakt?
  • Welke vakken zijn op klassikaal niveau minder goed gemaakt?

De leerkracht maakt vervolgens plannen voor het komende halfjaar. Het doel is altijd om een vaardigheidsgroei te zien bij kinderen. Daarom worden kinderen verdeeld in units. Kinderen die meer aandacht nodig hebben krijgen dan verlengde instructie, terwijl kinderen die minder aandacht behoeven zich kunnen verbreden in hun ontwikkeling. Zij maken bijvoorbeeld pluswerk of werken aan projecten. Ten alle tijden zal de leerkracht bewaken dat ieder kind het beste uit zichzelf haalt.

Zodra de plannen klaar zijn geven we de Cito-scores vrij aan ouders. U krijgt dan het blad met de bekende kleurtjes en Romeinse cijfers. Daarover willen we nog het volgende zeggen: de I-score is het hoogst en de V-score het laagst. De vaardigheidsscore is het belangrijkst voor de leerkracht, want die zegt iets over de ontwikkeling die een leerling heeft doorgemaakt. Aangezien de beoogde  vaardigheidsgroei van toets tot toets verschilt, kunt u hier het beste over in gesprek bij de leerkracht.

Kinderen die onder verwachting hebben gescoord worden sowieso uitgenodigd op gesprek, samen met hun ouders. De leerkracht bespreekt dan de doelen voor de komende periode en stemt zijn/ haar verwachtingen met u af.

Het is niet mogelijk om Cito-toetsen te herkansen. Cito-toetsen die vanwege ziekte niet gemaakt konden worden, worden uiteraard op een later moment ingehaald.

Mocht u nog vragen hebben over de Cito-toetsen in groep 6, loopt u dan gerust even bij me binnen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *