De Entreetoets is vernieuwd

De Entreetoets in groep 7 is op veel scholen een vast onderdeel. De toets wordt gedurende vier tot vijf dagen afgenomen in groep 7 en geeft een beeld van waar een kind op dat moment staat. Dit jaar is er een nieuwe versie van de Entreetoets uitgekomen, die we hieronder toelichten.

 

Doel van de Entreetoets

De Cito Entreetoets maakt deel uit van het leerlingvolgsysteem van Cito, waarbij kinderen getoetst worden op hun vaardigheden voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden en – desgewenst – wereldoriëntatie en begrijpend luisteren.

De score van de Entreetoets telt in veel gevallen zwaar mee voor het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen. De Entreetoets geeft namelijk heel duidelijk een richting aan.

De Entreetoets bestaat uit opgavenboekjes, bronnenboekjes en antwoordbladen. De antwoordbladen vullen de kinderen met potlood in. Het gaat ten alle tijden om meerkeuzevragen (steeds is de keuze tussen A, B, C of D). Dit is niet veranderd en was al zo bij de eerste versie van de Entreetoets.

Entreetoets is vernieuwd

 

Wat is er nieuw?

Sinds 2016 is de Entreetoets vernieuwd. Nu bestaat de Entreetoets uit drie verschillende delen, te weten basis, verdieping en verbreding.

 

Basis

Het basisdeel van de Entreetoets is het enige verplichte onderdeel. Het bestaat uit zeven taken, voor taalverzorging, rekenen en lezen. De kinderen maken deze taken in drie dagdelen. Aan het einde worden de toetsen verzameld en naar Cito gestuurd waar ze door een computer worden nagekeken. Binnen vier weken krijgt de school de uitslag.

 

Verdieping

Scholen die dat willen kunnen verdieping afnemen. Hierin duiken kinderen de diepte in met het oog op taalverzorging, rekenen en lezen en kan een beter beeld worden gevormd van het niveau waar kinderen staan. Deze module is niet verplicht, maar wordt door de meeste scholen wel uitgevoerd, puur vanwege het feit er een vaster gegeven in handen gegeven wordt met de uitslag.

De module kent zes extra taken.

 

Verbreding

Wereldoriëntatie, schrijven en begrijpend luisteren maken deel uit van de module verbreding. Hier krijgt een leerkracht een beter beeld van hoe het met zaakvakken gesteld is. De verbreding beslaat in totaal acht extra taken. Het onderdeel Schrijven binnen deze toets is te vergelijken met stellen. Kinderen leren hoe ze brieven en andere officiële stukken schrijven, door het beantwoorden van meerkeuzevragen.

 

Duur van de Entreetoets

Wie de verdieping afneemt zal vijf dagdelen nodig hebben en wie de verbreding, de verdieping en de basis afneemt, moet rekening houden met acht dagdelen. Dat is de reden dat veel scholen wel kiezen voor de verdieping, maar niet voor de verbreding.

 

Vervallen van Eind Cito’s

Wie de Entreetoets afneemt in groep 7, hoeft een aantal E-toetsen niet af te nemen. Zo vervallen de toetsen voor rekenen en spelling binnen de basis en verdieping en vervalt woordenschat binnen de verbreding. Dat maakt weer tijd vrij op het rooster. De scores kunnen handmatig worden ingevoerd in het schoolsysteem en er zal dan een passende Cito-score uitkomen. Let op: dit betreft de Cito-toetsen die in midden en eind worden afgenomen en niet de Eindtoets van Cito zelf.

Kamp groep 8

Woensdagavond 1 juni heeft het team groep 8 bezocht op het kamp.

We hebben mogen constateren dat de sfeer goed is, de kinderen een prima bonte avond hebben geregeld, het weer meewerkt en wij een goed en donker nachtspel hebben gehad.

Opvallend: de meeste jongens toonden meer angst dan de meiden.

Schoolreis

Op vrijdag 17 juni gaan we op schoolreis.

De groepen 1 t/m 4 gaan naar familiepark “DippieDoe in Best.

De groepen 5 t/m 7 gaan naar familiepark Drievliet in Den Haag.

We vertrekken om 8.30 uur en verwachten rond de klok van 16.30 uur weer terug te zijn op school.

Drievliet schoolreis

Catechese tot aan de zomervakantie

Over enkele weken is het vakantie. Of we nu huismussen zijn die dichtbij van de zon genieten, of trekvogels die verre reizen maken, we vliegen even uit, weg uit de dagelijkse sleur. In de lessen godsdienst /levensbeschouwing komen we alvast in de stemming met het onderwerp ‘vogel’.  Vogels waren er eerder dan mensen en mensen kunnen zich geen wereld zonder vogels voorstellen. We verdiepen ons in het Bijbels scheppingsverhaal en vragen de kinderen om na te denken over wat vogels bijdragen aan de wereld. Er is veel beeldspraak gebaseerd op vogels. Mensen kunnen zingen als een nachtegaal, ze zijn wijs als een uil, zorgzaam als een mus of ze zijn een echte vredesduif. Zulke uitdrukkingen vertellen iets over onze beleving en ons gevoel. Door zich hierin te verdiepen, oefenen de kinderen met symbooltaal. De zang waarmee vogels communiceren, wekt vaak bewondering op is ook een bron van inspiratie voor muziek. We laten kinderen de kracht van muziek en van samen zingen ervaren. Door hun vermogen tot vliegen hebben vogels altijd tot de verbeelding van mensen gesproken. In hun vlucht tussen hemel en aarde ziet een vogel de dingen zoals mensen het niet kunnen. Vanwege dit vermogen worden vogels vaak als hemelboden gezien. In de religieuze tradities zijn er verhalen van vogels met een heel speciale symbolische betekenis. De feniks, die steeds uit zijn as herrijst en zo symbool werd voor onsterfelijkheid. De vogel Rok uit de verhalen van duizend-en-één-nacht waardoor Sinbad een wijs en slim man wordt. En de duif, die als symbool voor de Heilige Geest op Jezus neerdaalt. Aan het einde van het schooljaar zullen de kinderen van groep acht uitvliegen. Voor de kinderen zelf, voor de ouders en de leerkracht is dit altijd weer een intense ervaring.                  Als de jongen van een adelaar uitvliegen, duwt de moeder ze, volgens een Bijbels verhaal, één voor één over de rand van het nest. Ze moeten gaan. Maar de adelaar duikt onder ze, om ze als ze vallen op te vangen. Ook de kinderen vliegen uit, het onbekende tegemoet, in het vertrouwen dat ze opgevangen worden. We willen de kinderen graag dat vertrouwen meegeven.