De Cito-toets zorgt voor rep en roer

Iedereen lijkt in rep en roer te zijn als de term “Cito” door school dreunt. We krijgen veel berichten van ouders dat zij niet weten wat zij met de Cito-toets aan moeten. Ga je de Cito wel oefenen met je kind of doe je dat niet, wat is handig om erover te weten, wat doet het met het schooladvies enzovoorts. 

Veel vragen dus. We willen graag vertellen hoe wij de Cito-toets op school gebruiken en inzetten en welke gevolgen de Cito-toets heeft voor het voortgezet onderwijs. 

Stilte voor de Cito-toetsIn de eerste plaats maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Dat betekent eigenlijk dat alle kinderen bij ons op school twee keer per jaar flink aan de Cito-toetsen zitten. Voor allerlei vakken worden die dan afgenomen. Denk hierbij aan rekenen, spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden), begrijpend lezen, studievaardigheden, woordenschat, technisch lezen en DMT. Ook de Avi-toetsen, die toetsen hoe goed een kind mee kan komen met lezen, zijn Cito-toetsen. 

Los van de toetsen in het leerlingvolgsysteem maken we in groep 8 de Cito-toets en wordt er ook in groep 7 een heel belangrijke Cito-toets gemaakt, namelijk de Entreetoets.  

Veel van deze toetsen zijn bij ouders niet bekend, omdat we er nauwelijks aandacht aan schenken in onze briefings. Wel zijn deze toetsen erg belangrijk. De leerkrachten van de bovenbouw gaan namelijk de cijfers van deze toetsen gebruiken als hoofdlijn voor het schooladvies. Of je een kind naar de havo stuurt, naar het tl of naar het vwo, hangt voor een heel groot deel (bij ons op school zeker 60%) af van de toetsen volgens het leerlingvolgsysteem. 

Daarnaast is de Entreetoetsscore voor ons erg belangrijk, omdat we die gebruiken om het advies te laten wegen. Bevestigt de Entreetoets het advies conform het leerlingvolgsysteem? Ja, dan is het advies al sterker. Nee, wat moeten we er dan mee doen? 

Tot slot kijken we naar werkhouding. Is een kind in staat tot het zelfstandig maken van huiswerk, heeft het de havo-kwaliteiten die het nodig heeft of is het meer een doener? Al die vragen vormen het schooladvies. 

U heeft hier inderdaad de uitslag van de Cito-toets nog niet tussen zien staan. En dat klopt, want wij gebruiken de Cito-score helemaal niet voor het schooladvies, net als de meeste andere scholen in Nederland. Dat deden wij wel. Maar sinds de Cito-toets niet meer plaatsvindt in februari, maar in april, kunnen wij de score niet meer gebruiken. Het advies komt rond in december en gaat in januari naar buiten. De Cito-toets moet dan nog afgenomen worden. 

Wat wel kan is dat we een schooladvies uitbrengen wat onder de verwachting van ouders is. Bijvoorbeeld een tl-advies terwijl ouders en kind graag havo hadden gewild. De Cito-toets kan daarin nog wel een rol spelen. Wordt er op de Cito-toets overduidelijk een havo gescoord, dan kunnen we als school besluiten het advies in heroverweging te nemen en er nog eens naar te kijken. Maar dat doen we alleen als we denken dat het in het belang en voordeel van het kind is. 

Samenvattend kunnen we dus concluderen dat de Cito-toets bij ons op school nog wel belangrijk is en nog een bepalende rol kan vervullen, maar dat het schooladvies op andere Cito-toetsen (waaronder de Entreetoets van groep 7) wordt gebaseerd.  

Oefenen kan zinvol zijn voor de Cito-toets. Zeker als kinderen onderpresteren en zij het beste willen laten zien, kan het helpen als zij van tevoren van de Cito geproefd hebben. Ook kan oefenen helpen om de vaardigheden weer wat aan te wakkeren. Vaak zijn kinderen veel vergeten en moeten ze tijdens de Cito-toets heel diep graven, wat de score niet altijd ten goede komt. Door dit van tevoren al gedaan te hebben staan de kamertjes in hun hoofd al open en kunnen ze de benodigde kennis en strategieën direct raadplegen. 

Oefenmateriaal raden we aan via een goede instantie aan te schaffen en niet zomaar via gratis websites of spelletjes te doen. Die geven vaak een verwrongen beeld van de toets en zijn vaak ook niet meer van deze tijd. 

Mocht u vragen hebben over de Cito-toets, dan zijn de leerkrachten van groep 7 en 8 ten alle tijden bereid uw vragen te beantwoorden. Maakt u dus gerust een afspraak met hen.  

De Entreetoets is vernieuwd

De Entreetoets in groep 7 is op veel scholen een vast onderdeel. De toets wordt gedurende vier tot vijf dagen afgenomen in groep 7 en geeft een beeld van waar een kind op dat moment staat. Dit jaar is er een nieuwe versie van de Entreetoets uitgekomen, die we hieronder toelichten.

 

Doel van de Entreetoets

De Cito Entreetoets maakt deel uit van het leerlingvolgsysteem van Cito, waarbij kinderen getoetst worden op hun vaardigheden voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden en – desgewenst – wereldoriëntatie en begrijpend luisteren.

De score van de Entreetoets telt in veel gevallen zwaar mee voor het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen. De Entreetoets geeft namelijk heel duidelijk een richting aan.

De Entreetoets bestaat uit opgavenboekjes, bronnenboekjes en antwoordbladen. De antwoordbladen vullen de kinderen met potlood in. Het gaat ten alle tijden om meerkeuzevragen (steeds is de keuze tussen A, B, C of D). Dit is niet veranderd en was al zo bij de eerste versie van de Entreetoets.

Entreetoets is vernieuwd

 

Wat is er nieuw?

Sinds 2016 is de Entreetoets vernieuwd. Nu bestaat de Entreetoets uit drie verschillende delen, te weten basis, verdieping en verbreding.

 

Basis

Het basisdeel van de Entreetoets is het enige verplichte onderdeel. Het bestaat uit zeven taken, voor taalverzorging, rekenen en lezen. De kinderen maken deze taken in drie dagdelen. Aan het einde worden de toetsen verzameld en naar Cito gestuurd waar ze door een computer worden nagekeken. Binnen vier weken krijgt de school de uitslag.

 

Verdieping

Scholen die dat willen kunnen verdieping afnemen. Hierin duiken kinderen de diepte in met het oog op taalverzorging, rekenen en lezen en kan een beter beeld worden gevormd van het niveau waar kinderen staan. Deze module is niet verplicht, maar wordt door de meeste scholen wel uitgevoerd, puur vanwege het feit er een vaster gegeven in handen gegeven wordt met de uitslag.

De module kent zes extra taken.

 

Verbreding

Wereldoriëntatie, schrijven en begrijpend luisteren maken deel uit van de module verbreding. Hier krijgt een leerkracht een beter beeld van hoe het met zaakvakken gesteld is. De verbreding beslaat in totaal acht extra taken. Het onderdeel Schrijven binnen deze toets is te vergelijken met stellen. Kinderen leren hoe ze brieven en andere officiële stukken schrijven, door het beantwoorden van meerkeuzevragen.

 

Duur van de Entreetoets

Wie de verdieping afneemt zal vijf dagdelen nodig hebben en wie de verbreding, de verdieping en de basis afneemt, moet rekening houden met acht dagdelen. Dat is de reden dat veel scholen wel kiezen voor de verdieping, maar niet voor de verbreding.

 

Vervallen van Eind Cito’s

Wie de Entreetoets afneemt in groep 7, hoeft een aantal E-toetsen niet af te nemen. Zo vervallen de toetsen voor rekenen en spelling binnen de basis en verdieping en vervalt woordenschat binnen de verbreding. Dat maakt weer tijd vrij op het rooster. De scores kunnen handmatig worden ingevoerd in het schoolsysteem en er zal dan een passende Cito-score uitkomen. Let op: dit betreft de Cito-toetsen die in midden en eind worden afgenomen en niet de Eindtoets van Cito zelf.

Kamp groep 8

Woensdagavond 1 juni heeft het team groep 8 bezocht op het kamp.

We hebben mogen constateren dat de sfeer goed is, de kinderen een prima bonte avond hebben geregeld, het weer meewerkt en wij een goed en donker nachtspel hebben gehad.

Opvallend: de meeste jongens toonden meer angst dan de meiden.

Schoolreis

Op vrijdag 17 juni gaan we op schoolreis.

De groepen 1 t/m 4 gaan naar familiepark “DippieDoe in Best.

De groepen 5 t/m 7 gaan naar familiepark Drievliet in Den Haag.

We vertrekken om 8.30 uur en verwachten rond de klok van 16.30 uur weer terug te zijn op school.

Drievliet schoolreis

Catechese tot aan de zomervakantie

Over enkele weken is het vakantie. Of we nu huismussen zijn die dichtbij van de zon genieten, of trekvogels die verre reizen maken, we vliegen even uit, weg uit de dagelijkse sleur. In de lessen godsdienst /levensbeschouwing komen we alvast in de stemming met het onderwerp ‘vogel’.  Vogels waren er eerder dan mensen en mensen kunnen zich geen wereld zonder vogels voorstellen. We verdiepen ons in het Bijbels scheppingsverhaal en vragen de kinderen om na te denken over wat vogels bijdragen aan de wereld. Er is veel beeldspraak gebaseerd op vogels. Mensen kunnen zingen als een nachtegaal, ze zijn wijs als een uil, zorgzaam als een mus of ze zijn een echte vredesduif. Zulke uitdrukkingen vertellen iets over onze beleving en ons gevoel. Door zich hierin te verdiepen, oefenen de kinderen met symbooltaal. De zang waarmee vogels communiceren, wekt vaak bewondering op is ook een bron van inspiratie voor muziek. We laten kinderen de kracht van muziek en van samen zingen ervaren. Door hun vermogen tot vliegen hebben vogels altijd tot de verbeelding van mensen gesproken. In hun vlucht tussen hemel en aarde ziet een vogel de dingen zoals mensen het niet kunnen. Vanwege dit vermogen worden vogels vaak als hemelboden gezien. In de religieuze tradities zijn er verhalen van vogels met een heel speciale symbolische betekenis. De feniks, die steeds uit zijn as herrijst en zo symbool werd voor onsterfelijkheid. De vogel Rok uit de verhalen van duizend-en-één-nacht waardoor Sinbad een wijs en slim man wordt. En de duif, die als symbool voor de Heilige Geest op Jezus neerdaalt. Aan het einde van het schooljaar zullen de kinderen van groep acht uitvliegen. Voor de kinderen zelf, voor de ouders en de leerkracht is dit altijd weer een intense ervaring.                  Als de jongen van een adelaar uitvliegen, duwt de moeder ze, volgens een Bijbels verhaal, één voor één over de rand van het nest. Ze moeten gaan. Maar de adelaar duikt onder ze, om ze als ze vallen op te vangen. Ook de kinderen vliegen uit, het onbekende tegemoet, in het vertrouwen dat ze opgevangen worden. We willen de kinderen graag dat vertrouwen meegeven.

Dans in school

Donderdag 26 mei staat voor alle kinderen de dag in het teken van “Dans in school”. Van ’s morgensvroeg 8.30  tot 15.00 uur werken de kinderen onder leiding van dansexperts aan landendansen. Elke groep werkt door de keuze voor een land aan een dans die kenmerkend is voor dat land.

De dansen worden van 14.15 tot 15.00 uur aan de ouders gepresenteerd.

Die dag werken we volgens een continurooster van 8.30 tot 15.00 uur.

De kinderen moeten een lunchpakket meenemen.

Kunst in de klas

Woensdag 18 mei komt kunstenaar Rixt Hilverda in de groepen 1-2. Aan de hand van haar eigen zeefdrukken laat zij zien wat er zo boeiend aan de natuur is. De kinderen zullen zelf ook aan de slag gaan.